PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – „Tanulói ösztöndíjpályázatot” EFOP 3.9.2-16-2017-00027

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az EFOP 3.9.2-16-2017-00027 „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” című pályázatot megvalósító önkormányzatok, azaz Orosháza Város Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata és Nagybánhegyes Község Önkormányzata „Tanulói ösztöndíjpályázatot” hirdetnek a projekt keretein belül

A pályázat célja
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ennek keretében általános-, középfokú-, és felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részére tanulói ösztöndíj nyújtása a továbbtanulási esélyek javításához.

A pályázók köre
Ösztöndíjban azok az 5 település (Orosháza, Tótkomlós, Kardoskút, Kaszaper, Nagybánhegyes) területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, akik
– hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-ban meghatározottak szerint.
– általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola/szakiskola, főiskola, egyetem beiratkozott tanulója,
– más ösztöndíjban nem részesülnek.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot nagykorú pályázó, illetve a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, vagy törvényes képviselő nyújthatja be. A pályázatot jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, postai úton lehet benyújtani a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek címezve az alábbi címre: 5666  Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a.,vagy személyesen az 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 21/a. címen, Horváth-Gazsó Adrienn szakmai vezetőnél munkaidőben. A borítékra kérjük feltüntetni: EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Tanulói Ösztöndíj Pályázat. Egy pályázó a jelen felhívásban hirdetett ösztöndíjra csak egyszeri alkalommal adhat be pályázatot.

A pályázat beérkezési határideje: a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásának időpontja, de legkésőbb 2020. augusztus 31. A pályázatok elbírálása folyamatosan, beérkezési sorrend szerint történik.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi e-mail címen tehetik fel kérdéseiket: efop392oroshaza@gmail.com

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 18. életévét be nem töltött pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő adhatja be, a törvényes képviselő aláírása nélkül a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázatok elbírálása
Az ösztöndíjak elbírálásáról egy, az EFOP 3.9.2-16-2017-00027 „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” című projekt konzorciumi partnerei által felállított 3 fős szakmai Bíráló Bizottság dönt. A döntésről a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül értesíti a pályázókat.

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Bíráló Bizottság az alábbi kötelezően benyújtott hivatalos
dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékeli:
– pályázati adatlap
– állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata)
– tanulói jogviszony igazolás másolata
– jegyző általi igazolás eredeti, vagy hitelesített másolata a hátrányos helyzetről

A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendben bírálja el a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázókat postai úton értesítjük a Bíráló Bizottság döntéséről.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama és összege
Az ösztöndíj egyszer kerül megállapításra, egyszeri folyósítással valamennyi nyertes pályázó számára, legkésőbb a keretösszeg teljes felhasználásáig.

Az ösztöndíj összege: bruttó 49.100 Ft/fő.

A megállapított 49.100 ft bruttó összeg az alábbi tételeket foglalja magában:
– támogatottnak folyósított nettó összeg,
– támogatottól levont személyi jövedelemadó,
– kifizető (támogató) által teljesítendő szociális hozzájárulási adó összege

A támogatás összegét a Kedvezményezett egy összegben a megadott bankszámlára utalja, amennyiben eleget tesz az európai uniós forrásból támogatott programok dokumentálási kötelezettségének, illetve az ún. “ESZA kérdőív” kitöltésével és visszaküldésével, mely a döntésről szóló levél mellékleteként kerül  megküldésre a pályázó részére. A dokumentum hiányában az ösztöndíj nem kerül folyósításra. Az “ESZA kérdőív” kitöltésére és visszaküldésére 8 munkanap áll a nyertes ösztöndíjas rendelkezésére.

Adatkezelés
A pályázó (pályázó törvényes képviselője) pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a Kedvezményezett tudomására jut, hogy az adatok nem a valóságnak megfelelően kerültek feltüntetésre, a tanuló a pályázatból kizárható,  a megítélt támogatás visszavonható. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos központi adatbázis kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a projekt megvalósítói látják el.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetősége a pályázónak. A pályázat kiírójának írásbeli hiánypótlásra felszólító értesítését követő 8 munkanapon belül, postai úton.

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux