Állásajánlat – általános pedagógiai helyettesi beosztás ellátására

Pályázati felhívás Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettesi (általános pedagógiai helyettesi) beosztás ellátására

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye (5900 Orosháza, Előd u. 17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§–a alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes) -magasabb vezető-beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Előd utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • akadályoztatás esetén a főigazgató teljes jogkörrel történő helyettesítése;
 • felkérésre az intézmény képviselete;
 • az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgála (ellenőrzés, mérés-értékelés);
 • helyi szabályozók elkészítése és módosítása;
 • az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek szakmai munkájának irányítása,
 • ellenőrzése és értékelése; a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény-vezetők bevonásával; -a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése,
 • végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása; -ügyvitel, statisztika vezetése; -kapcsolattartás a főigazgatóval, a stratégiai vezetővel, a tagintézmény-vezető igazgatókkal, a tagintézmény-vezető igazgatók helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata
 • szakmai életrajz
 • vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 11-1/2010 azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux