Álláshirdetés – Intézményvezető

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás öt év határozott időre szól.

A magasabb vezetői megbízás megnevezése:
intézményvezető

A munkavégzés helye:Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza Város Önkormányzatának Egységes Szociális Intézmény (Orosháza, Teréz u. 14.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése. (idősek otthona, értelmi fogyatékosok nappali ellátása, idősek klubja; bölcsőde; pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása; házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, nappali melegedője vonatkozásában)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

–     a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti felsőfokú iskolai végzettség,
–    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
–   legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
–  szociális ágazati vezető képzés vagy szociális szakvizsga, illetve ezek egyikével sem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a szociális ágazati vezető képzés megbízást követő 2 éven belüli megszerzése
–  magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
–    nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
–     magyar állampolgárság
–     büntetlen előélet
–     cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    – a pályázó részletes szakmai önéletrajza
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– a szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb     feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása
– vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
– 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

  1.       hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, valamint, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – résztvevő harmadik személyek megismerhessék,
  2.     a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását,
  3.      kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  4.     vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
  5.     nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  6.   amennyiben szociális ágazati vezető képzéssel vagy szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja a szociális ágazati vezető képzés megbízást követő 2 éven belüli letételét

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 12:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK349-/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
  • Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. 12:00 óráig beérkezéssel .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kormány Rendelet előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux