Álláshirdetés – intézményvezető (magasabb vezető)

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyermek és Diákélelmezési Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőfokú iskolai végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza
 • a képesítést igazoló okirat(ok) másolata
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak -a pályázati eljárással kapcsolatban- kezeléséhez hozzájárul
 • a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 • teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
 • kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.395/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Hudákné Dombovári Orsolya, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 16:00 óráig beérkezéssel .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság –a pályázók személyes meghallgatásával- véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázót írásban értesít. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. februári testületi ülés, legkésőbb 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux