Álláshirdetés – Intézményvezető

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gyermek és Diákélelmezési Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskolai vagy egyetemi végzettség,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a    munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
•         a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         a pályázó részletes szakmai életrajzát
•         a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt                    követelményeknek
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
•         a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak -a pályázati eljárással    kapcsolatban- kezeléséhez hozzájárul
•         a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
•         teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
•         kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn
•         a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
•         nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
•         A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.259/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Gyermek és Diákélelmezési Intézmény intézményvezető.
•         Személyesen: Dávid Zoltán, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux