Álláshirdetés – könyvtárigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Justh Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Kossuth utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Orosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza, Kossuth u. 3) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • tárgyalási szintű idegennyelv ismeret
 • a megbízását követő két éven belül, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak.
 •  szakirányú végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
 • középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • az előírt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

A pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 • 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
 • 4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn
 • 5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
 • 6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • 7. amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2. 12:00 óráig beérkezéssel

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225/2017. , valamint a beosztás megnevezését: könyvtárigazgató.
 • Személyesen: Dávid Zoltán polgármester részére, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1.em. titkárság

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Orosházi Élet
 • www.oroscafe.hu
 • www.oroshaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőség nincs, azt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni. Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux