Álláshirdetés – Óvodavezető (magasabb vezető)

Orosháza Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01. -2025. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy igazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         főiskolai óvodapedagógus végzettség,
 •         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés,
 •         legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 •         nem áll a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 •         nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 •         nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         részletes szakmai önéletrajz,
 •       vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 •         a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 •         a szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 •         a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, valamint, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – résztvevő harmadik személyek megismerhessék,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 •         a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30., 16:00 óráig beérkezéssel

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK.239- /2020. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

 •         Személyesen: Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a Kormány Rendelet előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux