Határozat népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában

3/2013. (III.20.) számú határozat:

Az Orosházi Helyi Választási Iroda Vezetője helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Fetser János frakcióvezető által képviselt a Magyar Szocialista Párt Orosházi Szervezete (székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.) által benyújtott – „Kezdeményezzük, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendeletét helyezze hatályon kívül.” – kérdésben helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadom,egyidejűleg döntésem mai napon történő közzétételét rendelem el a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) és az önkormányzati honlapon.Határozatom ellen a közzétételtől számított 15 napon belül az Orosházi Járásbírósághoz (5900 Orosháza, Táncsics utca 10.) lehet kifogást benyújtani. A kifogás benyújtása tárgyánál fogva illetékmentes. A bírósági eljárás során az ügyvédi képviselet kötelező.

Indoklás:

Fetser János frakcióvezető által képviselt a Magyar Szocialista Párt Orosházi Szervezete (székhelye: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 12.) „Kezdeményezzük, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendeletét helyezze hatályon kívül.” kérdésben helyi népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintát nyújtott be hitelesítésre 2013. március 11. napján.

A benyújtott népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ívet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban Ve.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései (továbbiakban: Ötv.), valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen tárgyú 29/2000. (X.27.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján megvizsgáltam.

A Ve. 133. §-a a következőket tartalmazza:

„133. §

 • (1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, megyei, fővárosi ügyben a területi választási iroda vezetőjéhez.
 • (2) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtásától számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
  a) a kérdés nem tartozik a képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe;
  b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani;
  c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak;
  d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 118. §-ban foglalt követelményeknek.
 • (3) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
 • (4) A jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén a bíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének napján a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni.”
A Ve. 147-148. §-a a következőket tartalmazza:
 • „147. § A helyi népi kezdeményezés során a 118. § (2)-(5) bekezdése, a 119. §, a 133-140. § és a 146. § (1) bekezdésének rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 • 148. § A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
 • a) a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,
 • b) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 118. § (2)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.”
Az Ötv. 49. §-a szerint:
 • 49. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 • (2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletében meghatározott – a választópolgárok öt százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb – számú választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a képviselő-testület által meghatározott számú választópolgár indítványozott.”

A népi kezdeményezés a közvetlen demokrácia gyakorlásának egyik formája, melyet a választópolgárok az aláírásgyűjtő ív aláírásával gyakorolják. A népi kezdeményezésben való részvétel jogának érvényesülését a törvény többek között olyan, az aláírásgyűjtő ívvel szemben támasztott formai előírásokkal is biztosítja, amelyek garanciát nyújtanak arra, hogy az aláírásgyűjtő ívet aláíró választópolgár eredményesen támogassa a népi kezdeményezésre bocsátott kérdést. Ezért népi kezdeményezés esetén fokozott jelentősége van az aláírásgyűjtő ív törvényességének, annak, hogy az aláírásgyűjtő ív részleteiben megfeleljen a törvényi előírásoknak.

A Ve. 118. §-a pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia a népi kezdeményezés támogatására szolgáló aláírásgyűjtő ívnek. Kimondja, hogy az aláírásgyűjtő ívet a megtárgyalásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az aláírásgyűjtő íveken szerepelnie kell a kezdeményező választópolgár saját kezű aláírásának és – az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

Annak érdekében, hogy az aláírásgyűjtő ív mindenben megfeleljen a törvényben szabályozott tartalmi követelményeknek, a törvényi szabályokon túl, a Rendelet 3. számú melléklet 7. mintája tartalmazza a kötelezően alkalmazandó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.

Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának formai kellékeinek vizsgálata során megállapításra került, hogy a felhasznált mintapéldány megfelel a Ve. 118. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt alaki követelményeknek.

A helyi népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés vizsgálata során megállapításra kerültek a következők:
 • 1. A helyi népi kezdeményezés kérdése a 30/2012. (XII.01.) Ö.r. számú rendelet hatályon kívül helyezésére irányul. A kérdésben hivatkozott rendelet egy módosító rendelet, mely a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására került megalkotásra.
 • 2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14. napján tartott ülésén napirendre tűzte és megtárgyalta „a helyi adórendelet felülvizsgálata” tárgyú napirendi pontot. A napirendhez kapcsolódó előterjesztés tartalmazott egy rendelet tervezetet, melynek tárgya a helyi adókról szóló, 36/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelettel és 30/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelettel módosított 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása volt, valamint egy határozati javaslatot, mely a rendeletmódosítás elfogadását követő további teendőket tartalmazza.

A képviselő-testületi ülést megelőzően a szakbizottságok: az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén megtárgyalta és véleményezte a képviselő-testület elé kerülő napirendi pontot.

A Bizottságok egyhangúan támogatták a határozati javaslat elfogadását, valamint a helyi adókról szóló rendeletmódosítás megalkotását a Képviselő-testület felé. A Képviselő-testület is egyhangúan döntött az előterjesztés elfogadásáról és a rendeletmódosítás megalkotásáról.

 • 3. A rendeletmódosítás elfogadásával megalkotott 8/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet – 2013. január 01. napjától kezdődően történő alkalmazással – hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 30/2012. (XII.01.) önkormányzati rendeletben bevezetett, magánszemélyek kommunális adójának bevezetésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint visszaállította az építményadónál az üdülő és gépjárműtároló (garázs) esetében az adó 2012. évi mértékét. (Az adó mértéke 300,- Ft/m2-ról 200,- Ft/m2-re csökkent.) A változás nem érinti azt a 2013. január 01. napjától hatályos rendelkezést, mely szerint a lakással egy helyrajzi számon lévő gépjárműtároló adómentes. (A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. § a) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.)
 • 4. A népi kezdeményezés egy olyan kérdés képviselő-testületi napirendre tűzését kívánja elérni, melynek testületi vitája megtörtént és a kérdéskörben a Képviselő-testület módosító rendeletet alkotott. Az időközben megváltozott, 2013. március 15. napján hatályba lépett módosító rendeletre tekintettel a kérdés elvesztette időszerűségét, így álláspontom szerint ezért a népi kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének. A döntés hozatalakor figyelembe kellett venni azt a körülményt, hogy a megváltozott jogi szabályozás miatt a kezdeményezésben szereplő kérdés a választópolgári egyértelműség követelményének már nem felel meg, ezért nem hitelesíthető.

Döntésem meghozatalakor figyelemmel voltam az Alkotmánybíróság tárgykörben hozott 7/2012. (III.1.) AB határozatban, valamint a 37/2012. (IX.20.) AB határozatban foglaltakra.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A közzététel módjáról a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/2007. (IX.28.) Orosházi Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat az Ötv. 49. §-ban, a Ve. 133. §-ban, a Ve. 147-148. §-aiban, a közzététel módja az Ör. 2. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján, valamint a Ve. 84. § (1) bekezdésén és a 146. § (1) bekezdésén alapul.

Orosháza, 2013. március 20.

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző, a Helyi Választási Iroda Vezetője

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux