HÍRDETMÉNY – Az Orosházi Járásbíroságra Történő Ülnökkijelölésről

H I R D E T M É N Y

AZ OROSHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA TÖRTÉNŐ ÜLNÖKJELÖLÉSRŐL

 

Magyarország Alaptörvénye „A bíróság” fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019. évben került sor, az akkor megválasztott ülnökök megbízatása 2023. évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Magyarország Köztársasági Elnöke 39/2023. (III. 6.) KE határozatában a bírósági ülnökök megválasztását 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Ennek megfelelően Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, illetve a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököket választ az Orosházi Járásbíróságra az Országos Bírósági Hivatal elnökének 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában megállapított 4 fő létszámban.

Általános feltételként ülnöknek a Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök megbízatásának időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat, valamint a jelölésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével, így ülnöknek csak olyan személy választható meg, aki a 70. évét még nem töltötte be.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

A Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

  1. a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek

jelölik.

Az ülnöknek jelölt személynek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a jelölést elfogadja, ennek megfelelően a jelöléshez csatolni kell a jelölés elfogadására irányuló, a Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó, teljes körűen kitöltött és az ülnöknek jelölt személy által aláírt formanyomtatványt.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt a tényt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelölésnek, valamint a jelölés elfogadásának az arra előírt formanyomtatványon kell megtörténnie, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni. A formanyomtatványok munkaidőben személyesen átvehetőek az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) I. emelet „A” épület 19. számú irodájában, valamint megtekinthetőek és letölthetőek (a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról szóló, illetve a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztatókkal együtt) az Önkormányzat honlapjáról (http://www.oroshaza.hu/).

Mindezek alapján felkérem az Orosházi Járásbíróság illetékességi területén (Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós) működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületeit, az egyesületeket – kivéve a pártokat -, az ülnöknek jelölhető személy foglalkozása szerinti érdek-képviseleti szerveket, valamint az ülnöknek jelölhető személyt a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezeteket, hogy jelöljenek olyan, a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnöknek megválasztható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek teljes körűen megfelelnek.

A jelöléssel, illetve a jelölés elfogadásával kapcsolatban hiánytalanul kitöltött formanyomtatványokat, valamint az ülnöknek jelölt személy hatósági erkölcsi bizonyítványát (mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt a tényt, hogy a jelölt nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt)

2023. év április hó 11. napjának (kedd) 16:00 óráig

lehet benyújtani munkaidőben az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) I. emelet „A” épület 19. számú irodájában dr. Ligeti Lea jogi csoportvezetőnél.

Orosháza, 2023. év március hó 20. napján

 

Dávid Zoltán s.k.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről
TÁJÉKOZTATÓ a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról
NYILATKOZAT bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
JELÖLÉS fiatalkorúak bírósági ülnökének

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux