Óvodai beíratás

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig – tárgyévben 2023. augusztus 31. – a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába kell jelentkeznie minden olyan kisgyermeknek, aki harmadik életévét 2023. augusztus 31. napjáig betölti.

Óvodába jelentkezhetnek a fennmaradó szabad kapacitás erejéig azok a kisgyermekek, akik a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) bekezdése alapján a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az értesítési kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvoda vezetőjét.

Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kapcsolatos engedélyeztetés kérelmezése:

„A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév április 15.-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik szabálysértést követ el.

Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott óvoda vonatkozásában

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának valamennyi telephelyére a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás eljárásrendje a következő:

A beiratkozás időpontjai: 2023. április 20. 8 órától 17 óráig
2023. április 21. 8 órától 17 óráig

A beiratkozás személyesen a választott telephelyen történik.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, TAJ kártyát, továbbá a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Jelentkezéskor a választott telephely iránti igény regisztrálása, összegyűjtése történik. Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az önkormányzati óvodában indítható csoportok számáról.

Ezt követően, a férőhelyek ismeretében az intézmény vezetője határozatot hoz a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról (másik telephelyre történő irányításáról), melyről értesíti a szülőket.

 

 

Orosháza Város Önkormányzata