Pályázat – TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00014 – Együtt jobbak vagyunk – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem

Kedvezményezett neve: Orosháza Város Önkormányzata

Projekt címe: Együtt jobbak vagyunk – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem

Szerződött támogatás összege: 138.133.712,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Orosháza Város Önkormányzata, az Egy Más jövőÉrt Alapítvány, a Székács József Családsegítő Alapítvány és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnerségében valósult meg.

A projekt megvalósításának helyszíne Orosháza 2. számú, Szociális városrehabilitációs akcióterülete volt. Az akcióterületen egy szegregátum és egy szegregációval veszélyeztetett terület található. Előbbi áll a fejlesztés fókuszában, de a két terület együttes kezelését az egymáshoz közeli elhelyezkedés, a társadalmi problémák és szükséges beavatkozások hasonló jellege indokolta.

A fejlesztés átfogó célja a szegregált és szegregációval veszélyeztetett lakókörnyezetben élők társadalmi és munkaerőpiaci hátrányainak mérséklése volt. Ezt kétféle alcél megvalósítása révén tudták elérni: 1. foglalkoztatási esélyek növelése és 2. hátrányos helyzetű személyek elkülönülésének csökkentése. Előbbi elérése érdekében kétféle úton kezdődött a program: egyrészt a munkára való alkalmasság növelése, másrészt a tanulási hajlandóság javítása mentén. Utóbbi cél háromféle irányt követelt: egyrészt a leszakadó társadalmi csoportok támogatását, másrészt a közösségfejlesztést, harmadrészt a társadalmi integráció elősegítését. A szakmai programok tehát az előző gondolatsor mentén konkretizálódtak. A munkára való alkalmasság növelése a foglalkoztatók érzékenyítése, a célcsoport tagok képzése és az ún. „Én kis kertem” kertművelő program keretében zajlott. A tanulási hajlandóság javítása érdekében az általános iskolás korosztály személyiség-és készségfejlesztése, valamint a tananyagban lemaradt diákok felzárkóztatása valósult meg. A leszakadó társadalmi csoportok támogatása az adósságkezelési-, életvezetési-, és addiktológiai tanácsadás, a mediáció, a különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, az egészséges életmódot célzó prevenciós programok, a bűnmegelőzési célú színházterápiás programok, valamint az egyéni fejlesztési tervek elkészítése mentén történt, valamint elkészült a település bűnmegelőzési stratégiája. Közösségfejlesztő céllal rendezvényeket valósítottunk meg: hagyományőrző nap, „Törj ki, Te is lehetsz példakép!”, „Ezt vállald be, ne az erőszakot!”, egészségnap. Végül a társadalmi integráció erősítése érdekében lakossági fórumot rendeztünk, biztosítottuk a terepen dolgozó szociális munkások számára a szupervíziót és esetmegbeszélést, tanulmányutat szerveztünk, valamint a célcsoporttagokkal foglalkozó szakemberek számára tréningeket, csoportfoglalkozásokat tartottunk. Annak érdekében, hogy a projekt a társadalmi befogadást komplex módon tudja szolgálni, még az előkészítési időszakban összeállítottuk a Közösségi Beavatkozási Tervet és a projekt teljes időtartama alatt támogató csoportot működtettünk. A fejlesztés részletes szakmai tartalmát az alábbiak szerint foglaljuk össze:

Munkára való alkalmasság növelése:

„Én kis kertem” program keretében közösségi kert (konyhakert) kialakítása, megművelése. Cél volt az önellátás képesség javítása, ismeret- és készségfejlesztés, a bevont személyek aktivitásának, együttműködési készségének, önbizalmának, sikerélményének növelése. Az itt megtermelt zöldségféléket a bekapcsolódó családok kapjták meg, illetve a főzőklub keretében dolgoztuk fel. A közösségi kert kialakításának lépései voltak: szükséges infrastruktúra megteremtése, termeléshez szükséges eszközök és szaporító anyagok beszerzése, kertvezető (agrárszakember) irányításával toborzás, alapvető kertészeti ismeretek elsajátítása egyéni tanácsadás keretében. A főzőklub lebonyolításához eszközbeszerzés történt: mobil kemence/grill, bográcsoló, kerti pavilon, mobil faház az eszközök számára.

A célcsoport tagok képzése:

A projekt keretében 5 fő számára a biogazdálkodó képzésen történő részvételt biztosítjuk. A tanfolyamon a hagyományos, illetve a korszerű biogazdálkodó eljárásmódokkal ismerkednek a szegregátumból érkező résztvevők, melyek segítségével környezetre, valamint egészségre káros anyagokat, illetve technológiákat elhagyva termelhetnek eredményesen.

Tanulási hajlandóság javítása

A projekt keretében korrepetálást biztosítunk a tananyagban lemaradt gyerekek felzárkóztatása érdekében. A tanácsadás 2020/2021-es és a 2021/2022-es tanévben valósul meg, hetente egy alkalommal, 5 gyermek részére, összesen 430 alkalommal.

Speciális játszócsoport és játékterápiás foglalkozás:

Az óvodások és alsó tagozatos gyermekek számára létrehozott speciális játszócsoportban életkornak megfelelő, kiscsoportos formában kivitelezett társas és egyéni játékok, szerepjátékok, valamint ritmus- és mesejátékok kerülnek fókuszba, melyek segítik az idegrendszeri érést, ezzel egyidejűleg facilitálják a megfelelő figyelmi fókusz, szem-kéz koordináció, és ingerdiszkrimináció, illetve a nagymozgások és finom motorika fejlődését. Mindezen funkciók elengedhetetlenek a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges részképességek optimális működéséhez, ezen túlmenően a csoportos foglalkozásokban részt vevő gyermekek szociális készségei, empátiája is fejlődhet. Az egyéni játékterápiás foglalkozások célja a gyermekeket ért mindennapi feszültségek, familiáris konfliktusok, traumatikus élmények és egyéb, pszichoszociális ártalmak következtében jelentkező viselkedéses és emocionális tünetek megelőzése illetve kezelése.

„Esély” tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek:

A nyári szünetekben, összesen 6 alkalommal megszervezésre kerülő táboroztatáson a szabadidő hasznos és élményszerű eltöltésén túl hangsúlyos szerepet kaptak a személyiség-, és készségfejlesztő foglalkozások, a környezetvédelem, a közösségépítés. Cél a gyerekek társas készségeinek fejlesztése volt, annak elősegítése, hogy mindenki barátokra találjon és magabiztosan kommunikáljon társaival. Izgalmas, szórakoztató programokon keresztül tanultak egymástól a résztvevők, miközben ismeretterjesztő, csapatépítő játékokon, tartalmas beszélgetésekben vettek részt.

Leszakadó társadalmi csoportok támogatása:

Adósságkezelési tanácsadás: alapvető pénzügyi ismeretek és az adóssággal kapcsolatos tudnivalók átadása történt az alábbi főbb pontok érintésével: család bevétel-kiadási oldalának elemzése, fejlődési célok kijelölése, hitelfelvétel és kondíciók megismerése: mit kell figyelni egy hitelfelvétel során, annak milyen következményei és hátulütői vannak, pénzügyi krízishelyzetek kezelése, tartós fogyasztási javak, vagyoni célok elérése, pénzmentori tevékenység képzett szakemberek segítségével: takarékoskodás, források helyes beosztása stb.

Életvezetési tanácsadás:

Általános – Célja a hétköznapi helyzetekben felmerülő érzelmi, hangulati, kapcsolati problémák tisztázása, kezelése volt az alábbi témakörök mentén: párkapcsolatok erősítése, gyermeknevelési tanácsadás, a mielőbbi munkába állás előnyei, hatásai, kapcsolódó családszervezési tippek, egészséges életmód, higiénia, egészséges ételek előállítása: főzőklub létrehozása, a megfőzött ételek közös elfogyasztása, háztartásvezetési tanácsadás.

Az életvezetési tanácsadás keretében komplex szolgáltatás nyújtásával is segítettük a munkavállalók személyiségfejlesztését, melyben helyet kap az önismeret, a stresszkezelés, az állásinterjúra való felkészítés, pályaorientáció, valamint a megjelenést segítő szépségápolási szolgáltatás (fodrászat, kozmetika, manikűr). Cél az önbizalom erősítésével a munkavállalás, a jobb élethelyzet elérése volt.

Addiktológiai tanácsadás:

Az addiktológiai tanácsadás új szolgáltatásként került bevezetésre a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál. 40 alkalommal kerül sor a tanácsadásra, mely a következő témákat dolgozta fel:

 • A függőség felismertetése, a belátás kialakítása, motiváció feltárása,
 • A függőséggel összefüggő problémák tudatosítása,
 • A függőséggel összefüggő lelki zavarok feltárása,
 • Kríziskezelés, szorongáscsökkentés,
 • A szermentes boldogulásra való képesség kifejlesztése, a motiváció megerősítése,
 • A személyes változás elősegítése, probléma megoldási modellek és megküzdési stratégiák kialakítása,
 • A személyes fejlődés megtervezése, életvezetési készségek javítása,
 • A kiegyensúlyozott életvitel kialakításának megkönnyítése, a mindennapok monotóniájának elviselése,
 • Családi kapcsolatok rendezése,
 • A visszaesés megelőzése, visszaesés lehetőségének felismerése,
 • A kezelést követő időszakra vonatkozó tervek kialakítása.

Mediációs szolgáltatás:

Elsősorban a rendezvények megvalósítása során került sor a mediációs szolgáltatás alkalmazására a csoportközi konfliktusok csökkentése érdekében.

Szeretetnyelv tanfolyam:

Célja: A célcsoport tagjainak az öt szeretetnyelv megtanításával és működésmódjuk elsajátításával a családi kapcsolati zavarok, nézeteltérések prevenciója, illetve az aktuális, meglévő (pár)kapcsolati problémák esetén azok kezeléséhez pszichológiai eszköz biztosítása volt.

Tartalma: a szeretetet az anyanyelvünkhöz hasonlóan gyerekkorunktól kezdve a családban és egyéb secunder szociális mezőkben tanuljuk. A szeretetközlés ötkommunikációs csatornán keresztül történik, ezek az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. A tanfolyam alatt megtanuljuk a számunkra fontos személyek szeretetnyelv preferenciáinak felismerését és annak kielégítési módozatainak lehetőségeit.

Mobil egészségügyi szolgáltatás:

Az akcióterületen élő lakosság számára 5 alkalommal, szűrőbusz segítségével helyben elérhető komplex szűrővizsgálatokat szerveztünk. A szolgáltatás célja volt, hogy javítsa a betegek hozzáférését az egészségmegőrző és betegségmegelőző vizsgálatokhoz.

Ciklus-show:

A szexuálpedagógiai prevenciós foglalkozáson a kiskamasz lányok saját tapasztalataikon keresztül nyertek betekintést testük működésébe, a serdülőkor testi, lelki változásainak kérdéseibe. Életkoruknak megfelelő nyelven, érthetően, tapintattal, lépésről-lépésre ismerték és értették meg a bennük készülő vagy már zajló folyamatokat, a női termékenység alapösszefüggéseit. Az ismeretek átadása mellett célunk, hogy a pozitív élmény által a gyerekek ráébredjenek saját testük értékességére. Mindez meghatározza, hogy serdülőkorukban hogyan viszonyulnak ezekhez a változásokhoz, ami befolyásolja önértékelésüket és életérzésüket. A program további célja a fiatalkori terhesség problémájára való fegyelemfelhívás volt.

Bűnmegelőzési célú színházi előadások a drámapedagógia eszközeivel:

A program során különböző korosztályok (óvodások, alsó és felső tagozatosok, középiskolások, felnőttek) számára kínáltuk fel olyan színházi előadások megtekintését, melyek bűnmegelőzési témákat dolgoznak fel (pl. családon belüli erőszak, iskolai zaklatás, kábítószer-használat stb.). Az előadásokat követően-drámapedagógiai eszközökkel- a téma feldolgozására került sor.

Közösségfejlesztő rendezvények:

Az Egészségnap célja volt az egészséges életmód népszerűsítése, ennek érdekében a rendszeres mozgás és az egészséges táplálkozás volt a meghatározó a rendezvényen: egészséges életmódot népszerűsítő sportvetélkedők, előadások megtartása, egészséges ételek és italok elkészítése, egészséges életmód tanácsadás, elsősegélynyújtás, szenvedélybetegséggel kapcsolatos tájékoztatók, egészségügyi szűrés (vérnyomás-, vércukorszint-, testtömegmérés, BMI-számítás, EKG) szervezése. A szűrést követően szakemberrel való konzultációra lehetőséget biztosítottunk, aki a kapott eredmények alapján a célcsoport tagokat a megfelelő szakellátásba irányította. A programot a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete és a Központi Orvosi Ügyelet együttműködésével valósítottuk meg. Az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílt nem a célcsoportból származó személyek bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése érdekében.

„Ezt vállald be, ne az erőszakot!”- extrém sportnap és sportversenyek szervezése a fiatalok, valamint a családok számára az erőszakmentesség jegyében.

A rendezvényen kerékpáros túrára, bemutatókra, falmászó és egyéb ügyességi vetélkedőkre került sor.

Roma Hagyományőrző Rendezvény:

A program célja volt a roma hagyományokat, kultúrát bemutató rendezvény szervezése, a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése. A roma kultúra, hagyományok megismertetésével/megismerésével elő kívántuk segíteni a más nemzetiségekhez tartozás elfogadását, az esetleges negatív megítélés csökkentését. A helyi hagyományok, értékek megjelenítése mellett elismert roma művészeket, előadókat is meghívtunk a rendezvényre, hogy ők is erősítsék a helyiek roma identitását. A rendezvényen a színvonalas hagyományőrző zenés, táncos produkciókon és a népi hagyományok bemutatásán és interaktív táncházon vehettek részt az érdeklődők.

„Törj ki, Te is lehetsz példakép!” rendezvénysorozat:

A 3 alkalommal megrendezésre került rendezvény célja volt többek között a fiatalok lelkesítése a tanulásra, annak tudatosítása, hogy a sikerért meg kell dolgozni, és hogy akarattal, kitartással nagy célokat lehet megvalósítani. Olyan sikeres előadók, művészek meghívását terveztük, akik életükkel, eddig elért eredményeikkel példaként szolgálhatnak mások számára.

A rendezvények során a mediátorok közreműködésével mediációs elemet valósítottunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum és a város többi területén élők között. A mediátor az eseményhez illő módszerek segítségével, hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem által biztosítható volt, hogy csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek befogadására való képesség és enyhülnek a fennálló társadalmi különbségek.

Társadalmi integráció elősegítése:

Támogató csoport működtetése:

A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével Támogató csoport létrehozása és működtetése. A csoport tagjai szervesen részt vettek a megvalósításban és tevékenységükkel támogatták, kiegészítették azt. A támogató csoport lehetőséget biztosított a projekttel kapcsolatos tapasztalatok megosztására is. A csoport tervezett tagjai: Orosházi Rendőrkapitányság, Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának Munkaügyi Központja.

Szociális munkások szupervíziójának és esetmegbeszélésének célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése volt, valamint lehetőség nyílt kommunikációs és együttműködési problémák feldolgozására. A segítő kapcsolatban gyakran keletkeznek megoldandó problémák és konfliktusok. A szupervízor hozzásegítette a szociális szakembereket, hogy a saját tapasztalataik segítségével hogyan oldják meg ezeket a problémákat. A szupervízió alkalmával bevonásra kerültek a projektben alkalmazott szociális munkások, illetve meghívásra kerültek a településen dolgozó további szociális szakemberek is. A csoportos szupervízió és esetmegbeszélés mellett egyéni szupervízióra is lehetőséget biztosítottunk.

Lakossági fórum célja volt, hogy a TOP-4.3.1 felhívás keretében tervezett kiköltöztetéshez kapcsolódóan mind a költözők, mind a környezetükben élők felkészüljenek a lakossági mobilizációra. A rendezvény során szociális szakemberek közreműködésével mediációs elemet valósítottunk meg, a mediáció során a szakértő hidat képzett a szegregátum és a város többi területén élők között. A mediátor az eseményhez illő módszerek segítségével bemutatta, hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem által biztosítható volt, hogy csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek befogadására való képesség és enyhülnek a fennálló társadalmi különbségek.

 

A projekt kezdési dátuma: 2020.08.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2019-00014

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux