Pályázati Felhívás

Pályázati Felhívás

 

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) alapján, a Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban Bizottság) a 7/2024. (II.12.) TKB számú határozatával szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából.

Orosháza Város Önkormányzata szociális helyzet alapján az alábbi bérelhető bérlakásaiban történő elhelyezésre pályázatot hirdet, 5 év határozott időre:

 • 5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35. 4. em. 28. ajtó, 17 m2, 1 szobás, összkomfortos, havi bérleti díj: 5.644.- Ft
 • 5903 Orosháza, Kakasszék Tanya 2/8., 37 m2, 1 szobás, komfortos, havi bérleti díj: 11.285.- Ft

 

A pályázat benyújtásának helye:

Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály,

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 4. 1400 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott valamennyi melléklettel együtt az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályán kérhető (hétfőn 8.00 – 12.00 óra,12:30 -17:00 óra, szerda 8:00 – 12:00 óra, 12:30 – 16.00 óra és csütörtök 8.00 – 12.00 óra) és letölthető az www.oroshaza.hu weblapról a kezdő oldal aktuális pályázati szekció menüpontban.

Bővebb felvilágosítás az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályán kérhető. Telefonszám: 06-68/514-288.

Pályázni jogosultak köre:

Pályázhat a szociális helyzetük alapján rászoruló olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki:

 • magyar állampolgár,
 • állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,

–     letelepedési engedéllyel rendelkező személy,

–     a magyar hatóság által menekültként elismert személy,

–     az Európai Unió állampolgára, és

–     Orosháza közigazgatási területén rendelkezik legalább két éve bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel.

Jövedelmi és vagyoni viszonyai szerint jogosultak:

1 főre jutó havi jövedelmek
Komfort nélküli vagy félkomfortos lakás minimum 28.500 Ft/fő – maximum142.500Ft/fő
Komfortos lakás és Garzonbérlők háza minimum 42.750 Ft/fő – maximum 142.500Ft/fő
Összkomfortos lakás minimum 57.000 Ft/fő – maximum 142.500Ft/fő

 

Az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása akként történik, hogy a család pályázat benyújtását megelőző 6 havi összes nettó jövedelmének átlagát osztani kell az együtt költözők számával. Az együtt költözők számának meghatározása során a kiskorú gyermekek 0,3 főnek számítanak.

A szociális helyzet alapján – az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül – nem adható lakás bérbe annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve,

 • a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel vagy üdülőtelekkel termőfölddel vagy zártkert ingatlantulajdonnal rendelkezik és annak jelzálogjog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a 2.000.000,- Ft-ot,
 • a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl 1,500.000,-Ft értéket meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket,
 • a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátralékkal rendelkezik.

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • azt a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,
 • az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
 • hiányos (adatokat nem közöl, szociális rászorultság nem állapítható meg, mellékletet nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),
 • a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,
 • a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

 

A pályázat benyújtását követően az adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség.

A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.

Házastársak a pályázat benyújtásakor a pályázati lapon kérhetik bérlőtársi szerződés létesítését.

A pályázat nyertessége esetén a bérlő-jelölt saját költségén beszerzi az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-ban megjelölt hatósági bizonyítványt a bérlő-jelölt és a vele együttköltöző személyekre vonatkozóan és azt a szerződéskötést megelőzően megőrzésre átadja a bérbeadó részére. A megkötött bérleti szerződés tartalmazza, hogy a benyújtott hatósági bizonyítvány eljárási díja a bérlő javára a fizetendő bérleti díjba beszámításra kerül.

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a bérlő a pályázati eredmény közlésétől számított 30 naptári napon belül köteles beköltözni a lakásba. A határidő elmulasztása esetén, indokolt kérelem esetén további 30 naptári nappal meghosszabbítható. Amennyiben a bérlő nem foglalja el határidőben a lakást és indoklási kérelemmel nem élt, vagy a meghosszabbított határidő is eredménytelenül telik el, úgy a lakás bérbevételére a továbbiakban nincs lehetősége.

A pályázati határidő lejártát követően a Bizottság a beérkezett pályázatok eredményességét, és a pályázók sorrendjét megállapítja, és javaslatot tesz a bérlő(k) személyére a Képviselő-testület részére, aki dönt a Lakásrendeletben meghatározott eljárásrend és bírálati szempontok szerint.

 

A pályázat eredményének közlése:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülését követő 15 napon belül írásban.

Orosháza Város Önkormányzat
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 

 

 

 

 

 • tartós betegség, súlyosan fogyatékos jellegét igazoló, valamint mozgáskorlátozottság esetén az arról szóló orvosi igazolást, melyből megállapítható, hogy az állapot a pályázat benyújtásakor fennáll,

 

 • a terhesség fennállását igazoló orvosi igazolást,

 

 • életévét be nem töltött, nappali tagozaton tanulói jogviszonyban álló nagykorú eltartott gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,

 

 • bejegyzett élettársi kapcsolat során együttélés esetén ennek igazolásra államigazgatási hatóságáltal kiadott hatósági bizonyítványt,

 

 • az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló egészségtelen lakhatási körülmény esetén az orvos által kiadott igazolást.
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux