Pályázati felhívás – Orosháza 6. számú fogorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására.

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet Orosháza 6. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, tartósan betöltetlen körzet – fogorvosi egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására.
A fogorvosi rendelő címe: 5900 Orosháza, Könd u. 82.

Pályázati feltételek:
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
– a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság,
– vállalkozási formában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– részletes szakmai program,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása,
– a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
– A fogorvosi körzet területi leírása: 6. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VII.3.) az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendeletének 23. melléklete tartalmazza.
– Eredményes pályázat esetén az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján – a feltételek megléte esetén – határozatlan idejű, egyéb esetben 5 év időtartamra szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
– A jelen hatályos finanszírozási szerződés alapját képező lakosságszám a 6. fogorvosi körzetben: 18 év alatti 894 fő, 19-62 év közötti 2900 fő, 62 év feletti: 1109 fő, összesen 4903 fő.
– A feladat ellátását szolgáló, önkormányzati tulajdont képező rendelő használata ingyenesen kerül a feladat ellátó részére biztosításra. A rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az önkormányzat biztosítja, melyek használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a rendelő fenntartási, az átadott eszközök karbantartási, javítási, pótlási költségei a feladat ellátóját terhelik.
– A rendelő felújítása és új tárgyi eszközökkel való ellátása 2019. évben megtörtént.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a következő címen: Bojtor István alpolgármester, Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerül. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A feladat-ellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 68/413-022 telefonszámon, vagy személyesen az Orosházi Polgármesteri Hivatal „A” épület földszint 2. számú irodájában Dr. Pető Margit csoportvezetőnél.

A pályázat közzétéve a következő honlapokon: www.oali.hu, www.oroshaza.hu, www.oroscafe.hu

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux