Tájékoztató – Reklámadó

 

 Tájékoztató

 

1. Reklámok, reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai

A településkép fokozottabb védelme érdekében a Településképi törvényben keretszabályok kerültek megállapításra, ezzel a reklámok elhelyezése a korábbi gyakorlattal szakítva törvényi szabályozást kapott. A településképi törvény szövegéből kiolvasható, hogy a reklámok elhelyezhetőségének részletesebb szabályait a településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg [2016. évi LXXIV. tv. 11/A. § (1) – (2) bek.]

A megjelent településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (Reklám-elhelyezési rendelet) részletezett általános szabályok keretein belül lehetett, illetve kellett az önkormányzatoknak a helyi településképi rendeletükben megállapítani a közterületen, illetve a közterületről látható magánterületeken elhelyezett reklámokra vonatkozó szabályokat. A Reklám-elhelyezési rendelet előírásai rendkívül részletesek és szigorúak, így helyi szinten a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletünkben további településképi követelmények meghatározását nem tartottuk szükségesnek.

Ezek alapján Orosháza város közigazgatási területén reklámhordozót, reklámhordozó berendezést elhelyezni vagy közzétenni kizárólag a fenti jogszabályok előírásainak figyelembe vételével és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletünkben szabályozott településképi bejelentési eljárás alapján lehet.

A településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek nem minősülő építési tevékenységekkel, építési munkákkal kapcsolatban, illetve az új szabályozás értelmében most már a közterületről látható hirdetmény, hirdető-berendezés, reklámberendezés Orosháza város közigazgatási területén való elhelyezése esetén is.

A településképi bejelentési eljárást az alábbi linken található nyomtatvány (http://www.oroshaza.hu/forums/topic/nyomtatvanyok/) városi főépítészhez való benyújtásával lehet kezdeményezni. Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 3.000,- forint, melyet illetékbélyegben, a bejelentési kérelemhez csatoltan kell megfizetni. Az eljárási illetékről és az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik.

2. Közterületen újonnan csak utcabútoron helyezhető el reklám

A Reklám-elhelyezési rendelet mellékleteiben meghatározza a közterületen, illetve közterületről látható magánterületeken a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének irányadó szabályait. A mellékletekben a településrendezési tervekben szereplő terület-felhasználási egységenként került meghatározásra a reklámok elhelyezhetőségének módja. A terület-felhasználási kategóriák sorait áttekintve azt láthatjuk, hogy a beépítésre szánt területeken lévő közterületen kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele. Egyéb területeken egyáltalán nem megengedett reklám közzététele vagy reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése. Vonatkozik ez a beépítésre nem szánt területen lévő közterületekre és a közterületről látható magánterületekre mind beépítésre szánt, mind beépítésre nem szánt területen egyaránt [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (4) bek., 1-2. számú melléklet].

További főszabály az is, hogy ragasztás útján nem lehet reklámot kihelyezni. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a Reklám-elhelyezési rendelet alkalmazásában utcabútornak számító utasváró, kioszk és információs berendezés használható reklámok elhelyezésére, illetve ott is csak üveg mögött megjelenő reklám, vagy citylight jelenhet meg. Az előírásnak nem megfelelő reklámtábláknak és hirdetőoszlopoknak 2020-ig kell eltűnni az utcákról, ugyanis a településképi törvény 2020. december 31-ig adott türelmi határidőt a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályoknak nem megfelelő reklámberendezések fennmaradására, használhatóságára, ezután már a szabálytalannak minősülő reklámberendezéseket el kell bontani [2016. évi LXXIV. tv. 15. §; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (3) bek].

Az utcabútorokra vonatkozó szabályok alapján az utasváró és kioszk tetején nem lehet reklámot közzétenni, viszont azok teljes felülete felhasználható reklám közzététele céljából. Az információs berendezésnek legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám elhelyezésére [104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 3. § bek].

A településképi törvény végrehajtására kiadott Reklám-elhelyezési rendelet a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, illetve szankcionálását a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe utalta.

3. Cégtáblákra, üzletfeliratra, portálban elhelyezett reklámra nem vonatkoznak a kormányrendelet korlátozásai

Fontos megjegyezni, hogy a Településképi törvényben, illetve a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályok kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámokra terjednek ki. Nem vonatkoznak tehát a korlátozások és egyéb szabályok a cégtáblákra, üzletfeliratokra, üzletek kirakatában elhelyezett gazdasági reklámokra, vagy a vállalkozások használatában álló ingatlanokon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő feliratokra és grafikai megjelenítésre. Ugyanígy nem vonatkoznak a Településképi törvényben és a Reklám-elhelyezési rendeletben megállapított szabályok a járműveken elhelyezett reklámokra, illetve az ingatlanokon elhelyezett, azok eladására/kiadására vonatkozó felhívásokra, továbbá a helyi önkormányzat által biztosít, lakossági apróhirdetések elhelyezésére szolgáló táblára sem. Továbbá a kormányrendelet értelmében nem minősül reklám közzétételének az ingóságon elhelyezett, a gyártó és típus azonosítását lehetővé tevőlogó és védjegy vagy más jelzés [2016. évi LXXIV. tv. 11/F. § 3. pont; 104/2017. (IV. 28.) Korm. rend. 2. § (2) bek].

„reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve (azaz ezeket lehet)

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket”

 Az a) és b) pontban felsoroltak elhelyezése a helyi a településképi rendeletünk szerint lehetséges, településképi bejelentési eljárás keretében, melyet szakmai véleményem alapján a polgármester engedélyez. Ezen településképi követelmények megsértéséért a polgármester szintén a szakmai véleményem alapján, településképi kötelezési eljárás keretében szabhat ki bírságot.

 

 

Orosháza, 2018. január 10.

 

 

                                                                         Novák Péter
városi főépítész

Letöltés (PDF, 430KB)

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux