Telefonkönyvtelefonkönyv

Takács Ágnes Katalin

Tisztségek: Környezetvédelmi ügyintéző
Szervezeti Egység:Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • A környezet védelme érdekében biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat.
 • Részt vesz a települési környezetvédelmi program kidolgozásában, felülvizsgálatában, illetve megvalósításában, környezetvédelmi feladatokat érintő helyi rendeletek kidolgozásában.
 • Együttműködik környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.
 • Előkészíti a Képviselő-testület számára a környezet állapotát értékelő lakossági beszámolót.
 • A fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását.
 • Az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:
  1. Előzetes véleményt nyilvánít települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, ill. kezdeményezheti azok megalkotását.
  2. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezésével kapcsolatban. Javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
  3. A rendezési terv készítése során ellenőrzi a tervműveletek környezetvédelmi munkarészeit, környezetvédelmi szempontok érvényesülése érdekében közreműködik az övezetek megállapításában.
  4. Az önkormányzatnál keletkezett környezetet érintő adatokat nyilvántartja és adatot szolgáltat arra jogosult szervezet számára.
  5. Az Önkormányzat által létrehozott környezetvédelmi alap felhasználására évente javaslatot tesz, elszámolásában közreműködik.
 • Feladata a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése, tudatformálás. Részt vesz e szakterülethez kapcsolódó akciók, mozgalmak szervezésében, azokat kezdeményezi. E közcélú feladatok ellátásában együttműködik a civil szervezetekkel.
 • Általános környezetvédelmi hatáskörében felszámolási eljárás alatt folytatott tevékenység környezet-, természetvédelmi követelményeinek betartására, valamint környezeti károk, illetve terhek rendezésére az adóst határozatban kötelezheti.
 • Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására. Részt vesz ezek fenntartásában, megóvásában, helyreállításában, őrzésében és bemutatásának megszervezésében.
 • A természetvédelmet érintő adatokról jogszabály szerint adatot szolgáltat.
 • Közérdekű erdőtelepítési eljárásban vesz részt.
 • helyi jelentőségű természeti értékek védelmével kapcsolatosan eljár, indokolt esetben kötelezési eljárást folytat, bírságot szab ki. Más hatóság eljárásában szakhatóságként állásfoglalást ad.
 • Gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igény-bevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról.
 • Részt vesz a Képviselő-testület elé terjesztendő – a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos és más szerződések tervezetének előkészítésében, meghatározott közszolgáltatási feladat ellátására irányuló pályázat kiírásában, értékelésében.
 • Javaslatot tesz a Képviselő-testület számára a települési hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölésére.
 • A környezetvédelmi hatóság felé adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít.
 • Feladata a hulladékgazdálkodás korszerű módszereinek, az egyes hulladékfajták egy-mástól elkülönített gyűjtésének a megismertetése és népszerűsítése.
 • Tájékoztatja a lakosságot a hulladékgyűjtő udvarokról és gyűjtő szigetekről, valamint azok működési rendjéről.
 • Felügyeli és a közszolgáltatást nyújtó szervezeten keresztül koordinálja az önkormányzati tulajdonban álló területeken lévő karantén kártevő (különös tekintettel parlagfű és aranka esetében) és rágcsáló irtását.
 • Szakmailag felügyeli és szervezi az önkormányzati ingatlanok területén, illetve közterületen végzett fakivágási, ápolási és ültetési feladatokat, előkészíti a szükséges engedélyeket.
 • Gondoskodik az önkormányzat kezelésében lévő közhasználatú zöldterület fenntartásáról, növényzet áttelepítéséről, pótlásáról.
 • Közmű és egyéb építésekkel kapcsolatban egyeztetéseket lát el a zöldterületet illetően, előkészíti az engedélyeztetési iratokat és képviseli az önkormányzat érdekeit az építést követő helyreállításig.
 • Részt vesz a környezetvédelmet érintő településfejlesztési projektek, beruházások készítésében, végrehajtásában, pályázatok készítésében.
 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés munkakörébe tartozó feladatai végrehajtásának ellenőrzése.
 • Ellátja belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos jegyzői feladatokat.
 • Parlagfű Bejelentő Rendszer működtetése és kezelése.
 • Gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárásának lefolytatása.
 • Az elsőfokú hatósági jogkörben jár el.
 • Eljár a szabálytalan avar, kerti és egyéb hulladékok égetésével kapcsolatban.
 • Jogszabályban meghatározott esetben földtulajdonosok nevében eljár.
 • Vadkár megállapításához szakértőt rendel ki, majd vadkár megállapítását követően a felek között egyezség létrehozására kísérletet tesz.

Cím: 5900 Orosháza, Szabdság tér 4-6., A épület, II. emelet, 17. iroda
Telefon: 68/514-269
E-mail: takacs.katalin@oroshaza.hu


Helyettesítő: dr. Krámli Tamás