Várostörténetvárosunk

A kezdetektől 1744-ig

A térség természeti jellegzetességei határozták meg a gazdasági és társadalmi jellemzőket. Ezek együttesen hatottak a tárgyi és szellemi kultúrára, mely kialakította Békés megye Viharsaroknak nevezett szegletében a jellegzetesen dél-békési, orosházi identitást.

Orosháza egykoron
Orosháza egykoron

Orosházára és környékére vonatkozóan írásos emlékek egyáltalán nem maradtak.

A tatárok teljesen elpusztították a koraközépkori falvak vidékét. A középkori Orosháza általában Békés megyéhez tartozott, neve csak 1466-ban tűnik fel egy oklevélben, ekkor a Komlóssy család birtoka volt.

Mohács után Orosháza és Szentetornya népe a töröknek is adózott. A tizenöt éves háború idején, az 1595-96-os hadjárat alatt a törökök zsoldjában álló krími tatárok elpusztították a szandzsák nagy részét, köztük Orosházát is.

1596-tól 1744-ig – közel másfél évszázadig – Orosháza lakatlan pusztaság volt.

Az újratelepüléstől az első világháborúig

1720-ban, a török kiűzése után III. Károly Harruckern János Györgynek – Savoyai Jenő herceg seregei élelmezési igazgatójának – adományozta a békési pusztát szolgálataiért cserébe.

Harruckern János báró
Harruckern János báró

Harrukern Ferenc báró 1743-ban lett a megye főispánja. A lakatlan pusztára lehetőleg egynemzetiségű és egy vallású embereket toborzott. Ekkortájt kerestek új hazát a Tolna megyei Zombán élő magyar nemzetiségű, evangélikus vallású, szabad költözködésre jogosult családok, akiket a katolikus földesúr, Dőry Ignác hitük miatt elüldözött.

Az első anyakönyv megőrizte a település alapításánál jeleskedő Dénes Sándor tanító nevét, aki az alábbi „fő ügyvivők”-kel érkezett: Ravasz György, Rajki Pál, Szilasi István, Szalai János, Sitkei Mihály, Német György, Győri István és Köcze István. Az 1743/44-es év telét a szomszédos Csabán töltötték el, majd 1744. április 24-én (Szent György napján) megszállták az orosházi pusztát, építkezni kezdtek. A Zombáról és a Dunántúl más részéről jöttekkel néhány hónap alatt 70 családra szaporodott a település.

Körülbelül másfél évtizedig tartott a folyamatos betelepülés, a tiszta magyar faluba néhány szlovák és német iparos költözött, akik itt alapítottak családot és Orosházán maradtak.

Az orosháziak kérték, hogy fatemplomuk helyére a nép nagy számának megfelelő templomot állíthassanak téglából. 1792-ben létrejött a helyi római katolikus egyház. Későbbi templomuk 1832-ben épült a mai Kossuth-szobor helyén.

A népesség betelepülését segítette még az a körülmény, hogy Orosháza centrális helyzetben volt a térségben, s utak találkozásában feküdt már akkor is.

A mozgalmas XIX. század

Az 1830-as években több kolerajárvány, valamint az 1836-37-es zsellérlázadás bolygatta fel a település életét, jelezve a korszak társadalmi, politikai problémáit. 1838-ban 252 orosházi zsellér állt vádlottként a gyulai törvényszék előtt. Néplázítás miatt többeket börtön és pénzbüntetésre ítéltek.

Az Evangélikus templomban az oltár mellet látható az eredeti Zombáról hozott harang.
Az Evangélikus templomban az oltár mellet látható az eredeti Zombáról hozott harang.

Az 1848. március 15-i pesti forradalomról csak három nappal később hallottak Orosházán. Április 4-én az evangélikus templomban kerületenként 25 képviselőt, összesen 100 főt választottak meg. Mivel az 1848. évi áprilisi törvények nem megfelelően rögzítették a jobbágyfelszabadítás körülményeit, valamint a délvidéki katonai események miatt az orosháziak fellázadtak és elfoglalták a Csákói pusztát. Az alispán november végén felhívást intézett a lázongó Orosháza lakosaihoz, melyben kemény büntetést helyezett kilátásba, ha a jogtalanul elfoglalt földeket nem hagyják el. 1848. december 8-án maga Kossuth Lajos írt kiáltványt Békés vármegye lakosaihoz. December 9-én megérkezett Orosházára a kormánybiztos, a Lehel-huszárok ellenőrzése mellett december 12-én és 13-án az orosháziak visszaadták az elfoglalt csákói földeket, és az izgatókat törvényszék elé állították. Elrettentő példaként kivégezték Oláh István históriást.

A szabadságharc bukása utáni önkényuralmi rendszer visszáságai az 1850-es évek elejére egy sajátságos menekülési és lázadási formát hoztak létre az Orosháza környéki pusztákon is: a betyárcsoportok tevékenységének felélénkülését. A Rózsa Sándorral is kapcsolatban álló betyárok elleni hajsza a politikai üldözés szimbólumává vált az elnyomott nép körében. A kiegyezéssel kialakuló, prosperáló Orosháza a vasút megjelenésével az első világháború végéig hatalmas gazdasági ugrást hajtott végre. Átformálta a község kapcsolódási pontjait, s ennek következtében a társadalmát (pl. a zsidók nagyobb arányú megjelenése Arad térségéből), emellett a politikai törekvésekben is egyre radikálisabb eszmék, irányzatok születtek meg. A kiegyezés után Orosháza község választópolgárai felkérték Táncsics Mihályt az 1869-72-ig terjedő országgyűlésben való képviseletre, aki meg is nyerte a választást.

Evangélikus templom
Evangélikus templom

1870-ben kapcsolódott be a település a Nagyvárad-Fiume közötti vasúti vonalba, amely biztosította a különböző termékek nemzetközi piacokra való kijutását, és lehetőséget teremtett a mezőgazdaság erőteljesebb kapitalista fejlődéséhez, és a nagybirtokok versenyképességéhez. A tőkeerősebb orosházi parasztság felvásárolta a környező kincstári és uradalmi földeket Pusztaföldvártól Szentetornyáig, és az itt termelt jó minőségű búzát főként Ausztriába, Németországba és Svájcba szállították. Az ipar szerepe is a kiegyezés után kezdett kimagaslani, ugyanis ekkor vált országos és nemzetközi hírű gazdasági ágazattá a malomipar, a cirokseprűgyártás és a téglagyártás. Így Orosháza az Alföld déli részének egyik kereskedelmi központjává fejlődött, amelyben nagy szerepe volt földrajzi elhelyezkedésének is. A dualizmus kori fejlődés mellett azonban erőteljes, főleg az agráriumot érintő társadalmi problémák hatására egy országos visszhangot is kiváltó agrárszocialista tüntetésre került sor 1891. május 1-én, amelynek több szervezőjét fogházbüntetésre ítélték.

A világháborúk idején

A világháborúk és Trianon megpróbáltatásai Orosházát is mélyen érintették. A sok családot érintő emberáldozat fájdalmai mellett újra kellett szervezni a kereskedelmi életet, a közlekedést, mivel Orosháza előzőleg mélyen be volt ágyazva a korábbi Aradi térségbe.

Az I. világháború végén, 1918. november 1-jén Orosházán is hatalmas népgyűlést tartottak, amely támogatta az őszirózsás forradalom célkitűzéseit.

A Hősök szobra az Árpád-kertben
A Hősök szobra az Árpád-kertben

1919. március 22-én Orosházán megszüntették a Nemzeti Tanácsot és megalakították az Orosházi Proletár Direktóriumot. 1919. április 28-án a román csapatok megszállták Orosházát. A románok ittléte 1920. március 28-áig tartott, ugyanakkor bevonult Orosházára a Nemzeti Hadsereg, majd Horthy Miklós kormányzót is köszönthették a község vezetői, mikor Orosházán átutazott. A trianoni békeszerződés okozta földrajzi és gazdasági kiszolgáltatottságot kellett a településnek ledolgoznia: 1925-ben, majd 1926-ban bekapcsolták Orosházát a vidéket behálózó kisvasúti rendszerbe (AEGV).

A gazdasági válságot követően 1934-ben némiképp javult a helyzet Orosházán is. A Féja Géza és Erdei Ferenc által 1937-ben viruló kisbirtoknak nevezett Orosháza másik serpenyőjében volt azonban kb. kétezer nincstelen, akik valóban nyomorogtak. Erdei Ferenc szerint Orosháza az 1930-as évek végére tanyás agrártelepülés volt. Az ipari fejlődés is az agráriumhoz kötődött az alapanyagok és a piaci kereslet vonatkozásában. A fejlett baromfi-feldolgozó üzemen kívül jelentős a malomipar (Tóth és Pipis malom) és a két nagyobb téglagyár (Kristó, illetve Dénes).

1944. március 19-én Orosházát is megszállták a németek, 1944. júniusban Orosházáról több mint 200 zsidót küldtek haláltáborokba, 187 fő soha nem tért vissza.

A második világháborúban elesett orosházi katonák száma becslések szerint legalább 1000 lehetett. Orosháza 1944. október 6-án felszabadult a német megszállás alól, a szovjetek és hazai támogatóik vették át a hatalmat.

A földosztásnál napok alatt 1000 igénylő jelentkezett földért, házhelyért, és kb. 6000 katasztrális holdat kértek. A felosztásra került kakasszéki Zselénszky-birtok, a kiscsákói Geiszt-birtok és egyéb kisebb földterületek nem elégítették ki az igényeket.

1946-tól a rendszerváltásig

A II. világháború után a város területe jelentősen gyarapodott, a mezőgazdaság mellett az ipar is egyre nagyobb szerepet kapott.

A belügyminiszter döntése értelmében Orosháza 1946. január 1-jével város lett. Idecsatolták a szomszédos Szentetornyát és a vásárhelyi határból is egy részt.

Az orosházi parasztság életében döntő változást hozott az, hogy két termelőszövetkezeti csoport alakult. 1952. december 31-ére a település földterületének 75 százalékát kollektivizálták. A város fejlődésének új lendületet adott az 1957-től meginduló földgázkutatás és az 1963-ban termelni kezdő üveggyár. A megye iparosításában Orosháza és vidéke jelentős feladatot vállalt és látott el. A megyei tanács 1968-ban készítette el Békés megye településfejlesztési tervét. Ez Orosházát középfokú regionális szerepkörre jelölte ki.

Képeslap a 80-as évekből (forrás: Facebook, Orosháza Retro csoport)
Képeslap a 80-as évekből (forrás: Facebook, Orosháza Retro csoport)

A városhoz kapcsolódó tanyavilágot elsorvasztották, míg 1949-ben az összlakosság 32,6 százaléka élt tanyán, 1970-ben már csak 12,5 százaléka. A hatvanas évektől kezdve átalakult Orosháza városképe, csökkent az addig meghatározó tanyavilág, legtöbben az új lakótelepeken jutottak először fürdőszobához, vezetékes vízhez, csatornához, gázfűtéshez. Az ország a nyolcvanas évek második felétől válságba került, a pénzügyi kormányzat Orosházának sem garantálta a tervezett forrásokat, s a kiútkeresés itt is a rendszerváltás menete szerint zajlott le. Az így létrejött utóbbi évtizedek már napjaink történeté képezik.